Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Vané Infra & Verhuur vof. (hierna “Vané”) Vané is gevestigd in Wouw aan De Biezenstraat 27. Het Kamer van Koophandel nummer van Vané is: 73760757. Vané is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

 
Vané heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Vané. Indien je klachten of vragen hebt, kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Vané Infra & Verhuur vof. t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming Biezenstraat 27, 4724 SK Wouw, of per e-mail via info@vanewouw.nl .
 
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en onderaannemers van Vané, bezoekers van onze website, leveranciers sollicitanten en alle overige relaties van Vané.
 

Wat is het algemene privacy beleid van Vané?

 • Vané respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.vanewouw.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Vané stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Vané deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Vané is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Vané altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

 
Vané verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:
 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • een zakelijke relatie met Vané hebt;
 • solliciteert bij Vané
De gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.
 

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

 
Vané verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.
 2. Acquisitie. Om Vané onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Vané dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 6. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van Vané en de terreinen voorzien van camera’s.
 7. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Vané een optimale gebruikerservaring biedt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

 
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
 
Als je Vané toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.
 

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Vané?

 
Vané verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.
 

1. Contactformulier

Op de website van Vané kun je contact opnemen met Vané via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een aanvraag of een klacht hebt. Deze komt binnen per mail en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw aanvraag of klacht.
 

2. Cameratoezicht

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen ons bedrijf met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding op het terrein word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 

3. Inkoop / leveranciers

Vané verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Vané verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
 

4. Sollicitaties

Als je bij Vané solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Vané gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 
Vané bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
 
SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN EN REDEN
Klantgegevens
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je werkzaam bent bij Vané.
Als je de relatie beëindigt, bewaart Vané maximaal een jaar jouw
gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke
verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij
onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe
verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten
Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van
een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven
dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na
1 jaar verwijderd.
Camerabeelden
Onze camerabeelden worden maximaal 60 dagen bewaard, tenzij er een
gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een
politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als
noodzakelijk.
 

Delen we jouw gegevens?

 
Alle gegevens die wij verwerken, zijn benodigd om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking aan derden (“Bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde diensten en/of producten), stellen wij uw gegevens ter beschikking. Deze “bewerkers” handelen onder onze verantwoordelijkheid.
 
Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Vané verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Vané jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.
 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

 
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 • We beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vané. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanewouw.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 21 dagen op.
 
Overigens kun je via Vané altijd bepaalde gegevens wijzigen, corrigeren of andere rechten uitoefenen.
 
Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Wat als het privacy beleid van Vané wijzigt?

 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.vanewouw.nl.
 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 2-5-2020.
 
Vané kan altijd bepaalde gegevens wijzigen, corrigeren of andere rechten uitoefenen.

BEDRIJF

Vané Infra & Verhuur VOF
Biezenstraat 27
4724 SK Wouw

Kantoor: 0613675675
Kees: 0651434275
Ben: 0630400465

info@vanewouw.nl

BTW: NL859654850B01
KVK: 73760757